XVI  ENCONTROS NA TERRA CHA (5 de setembro de 2008)

Adicado a Antón Santamarina, primeiro presidente das Mocedades Galeguistas de Bos Aires.

Concerto de Mini e Mero e Taboa redonda con Xavier Alcalá, Xosé Martínez Romero, Antón Moreda, Avelino Pousa Antelo e Pilar Xeremías