12 anos na búsqueda da nosa identidade

Colaboradores

Limiar, Xosé Ramón Barreiro Fernández
Galicia, a historia destes anos, Francisco Carballo
Da cultura do cemento a cultura da comunicación, Luis Álvarez Pousa
Galicia: do voluntarismo culturalista á animación socio cultural, Xan Bouzada
Unha historia inacabada, Manuel Caamaño
Unha feliz sementeira, Víctor F. Freixanes
Reflexión limiar a un balance de dez anos de cultura galega, Eduardo Gutiérrez
Doce anos despois, Xosé Luís Franco Grande
Cultura e institucións públicas, Lois Diéguez
A aparición dos xoves na cultura galega, Xosé Pérez Vilariño
Mocidade galega e postmodernidade, Victorino Pérez Prieto
A xuventude galega e o CXG, Xurxo Castro
Presencia da ciencia en Galicia, Francisco Díaz Fierros Viqueira
Galicia: doce anos de ciencia e tecnología, Xavier Alcalá
Doce anos para vivi lo crecemento dos medios de comunicación en Galicia, Bieito Rubido
Un paseo pola radio galega, Lino Braxe
A historia de Xermolos a grandes trazos
A nosa identidade como pobo, Xosé Chao Rego
Identidades novas e vellas, Xosé Lorenzo Tomé
A Terra Cha nalgúns dos seus intérpretes, Xesús Rábade Paredes
Antropología, Xosé Ramón Mariño Ferro
O desenvolvemento comunitario no noso agro, A provincia de Lugo, Tereixa Ledo Regal
Cambio e conflicto. Reorganiza la utopía para os noventa, Daniel López Muñoz
Despertar dunha conciencia ecolóxica, Roxelio Pérez Moreira
Dez anos de educación en Galicia, Antón Costa Rico
Doce anos de busca da nosa identidade a través da psicoloxía (1977-1988), A. Barca Lorenzo
Apuntes para a historia da normalización lingüística 1977-1988, Xosé Rubal
Coplas da fala, Xosé Antón Miguélez
Doce anos de poesía galega (1976-1988), Luis Alonso Girgado Xavier Castro
A narrativa galega desde 1975 ata hoxe, Anxo Tarrío
Polos vieiros do teatro, Manuel Lourenzo
Ensaísimo: pensando o futuro, Antón Baamonde
A lectura, Xabier Senín Fernáridez
O verdadeiro texto, Claudio Rodríguez Fer
Medio cento de revistas culturais galegas, Rosa Cal
Os nenos fan literatura, Xulio Cobas Brenlla
O ensaio feminista, Carmen Blanco
A arte tradicional da Terra Cha, Felipe Senén
Galicia: dez anos de artes plásticas, Eduardo Pérez Baamonde
Notas sobre a imaxe en Galicia nesta década (1977-1988), Manolo González
Un video sobre Xosé María Díaz Castro, Xulio Xiz
1977-1988: 0 deporte galego sen rumbo. Manuel Pampín
O concepto do folclore antes e agora, Isidoro Rodríguez
A recuperación do noso folclore, Xulio Méndez Menéndez
A imaxe da gaita e mailo gaiteiro, Xosé Luis Foxo
Doce anos de música fole en Galicia, Oscar Losada
Doce anos de pop rock en Galicia, Emilio Alonso Pimentel
Doce anos de vida coral galega, Enrique L Alvarellos
Pregón do V Festival de Pardiñas, Xulio Xiz
Pregón do VI Festival de Pardiñas, Manuel María
Pregón do VII Festival de Pardiñas, Darío Xohan Cabana
Pregón do VIII de Pardiñas, Felipe Senén
Pregón do IX Festival de Pardiñas, Miguel Anxo Fernán Vello
Pregón do X Festival de Pardiñas, Antón Santamarina